Stranica se učitava

OPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU:

Pojmovi sadržani u ovim Općim uvjetima ugovora o najmu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) imaju sljedeće značenje:
1. "Najmodavac" – Business to Business d.o.o.
2. "Najmoprimac" - pravna ili fizička osoba, organizacija koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje sukladno ovim Općim uvjetima
3. "Vozač" - fizička osoba ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora te odredaba Općih uvjeta
4. "Dodatni vozač" - uz dodatnu dnevnu naknadu, druga fizička osoba, uz vozača, ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora te odredaba Općih uvjeta
5. "Vozilo" - vozilo navedeno u Ugovoru o najmu
Najam vozila može biti kratkoročni i dugoročni. Kratkoročni najam iznosi najduže 30 dana. Dugoročni najam moguć je samo s pravnim osobama.


Član 1. - Ovlašteno upravljanje vozilom

Vozilom su ovlaštene upravljati osobe starije od 21 godinu, koje posjeduju vozačku dozvolu minimalno 2 godine (2 x 365 dana).
Vozilom se ni u kom slučaju ne smije upravljati u sljedećim slučajevima:
1. osoba koja Ugovorom nije određena kao Najmoprimac odnosno Vozač/Dodatni vozač,
2. osoba pod dejstvom alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova,
3. za plaćeni prevoz putnika i robe,
4. izvan granica BiH, osim uz prethodnu pisanu suglasnost Najmodavca,
5. za sudjelovanje na sportskom takmičenju, brzinskim probama ili trkama,
6. za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta,
7. kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom,
8. kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe.
Navedena ograničenja se međusobno ne isključuju. Svi eventualni troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštivanja navedenih ograničenja naplaćuju se od Najmoprimca, neovisno o plaćenim osiguranjima. Odgovornost Najmodavca u potpunosti je isključena.


Član 2. - Preuzimanje i vraćanje vozila

Najmoprimac preuzima vozilo u tehnički ispravnom stanju, te vraća vozilo u stanju u kakvom je preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovoru o najmu. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog zakašnjenja u isporuci vozila. Ukoliko je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, trošak istoga naplatiti će se Najmoprimcu.


Član 3. - Produženje najma

Ukoliko Najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora 1 dan (24 sata) unaprijed obavijestiti Najmodavca, odnosno osobu Najmodavca koja mu je iznajmila vozilo, te sklopiti novi Ugovor o najmu. U protivnom, smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo, o čemu će Najmodavac obavijestiti nadležne institucije.


Član 4. - Kilometraža

Ugovor o kratkoročnom najmu uključuje neograničen broj pređenih kilometara. Kod Ugovora o dugoročnom najmu, Ugovorom se određuje dozvoljena kilometraža.


Član 5. - Gorivo

Najmoprimac preuzima i vraća vozilo s punim spremnikom goriva. U suprotnom, Najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva do punog spremnika prema važećem cjenovniku Najmodavca.


Član 6. - Održavanje vozila

Najmoprimac je obvezan postupati prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina, te paziti da je unajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, te da se dokumenti vozila nalaze kod Najmoprimca (nikako u vozilu).
Najmoprimac je obvezan redovito provjeravati motor i ulje, kao i vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama. Najmoprimac je obvezan promijeniti ulje motora svakih 10.000 km, isključivo u servisu Najmodavca. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu uzrokovanu neadekvatnim održavanjem vozila.
Ukoliko vozilo tijekom trajanja najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, Najmoprimac je obvezan obavijestiti Najmodavca te dovesti vozilo isključivo u servis Najmodavca. Najmoprimac ne snosi trošak redovnog servisa obavljenog izvan servisa Najmodavca ukoliko je dobio pisanu saglasnost da isti obavi.


Član 7. - Kvarovi

Svi popravci i/ili zamjene dijelova vozila smiju se obavljati isključivo u servisima Najmodavca. U protivnom, Najmoprimac odgovara za svu evetualno nastalu štetu.
U slučaju da se bilo koji dio vozila neovlašteno zamijeni ili izgubi, naplatit će se naknada štete u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.
U slučaju kvarova nastalih kao posljedica nemara ili nepažnje Najmoprimca, trošak popravka kao i izgubljene dobiti snosi Najmoprimac.
Ukoliko, uslijed kvara, unajmljeno vozilo nije u voznom stanju, Najmoprimac je dužan osigurati vozilo od nastupa još veće štete, te bez odgađanja obavijestiti Najmodavca.
Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog kvara na vozilu nastalog za vrijeme najma. Osim izmjena navedenih u ovom članu, Najmoprimac nije ovlašten činiti bilo kakve druge izmjene na vozilu.


Član 8. - Dokumenti

Najmoprimac preuzima vozilo sa svim potrebnim dokumentima. U slučaju da Najmoprimac izgubi bilo koji od dokumenata, ključeve, registracijske pločice i sl., dodatno će se teretiti za nastale troškove prema cjenovniku Najmodavca.


Član 9. - Osiguranje vozila

Sva vozila Najmodavca osigurana su od odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.
Osiguranje niti u kojem slučaju ne pokriva:
1. bilo kakvu štetu nastalu namjerom ili nehajem (nepažnjom),
2. krađu, ukoliko Najmoprimac ne posjeduje ključeve te dokumentaciju vozila (osobito prometnu dozvolu), 3. bilo koje oštećenje ili gubitak vozila koji nije prijavljeno nadležnoj policijskoj upravi, odnosno za koje ne postoji policijski zapisnik,
4. štetu na gumama,
5. štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača,
6. štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila,
7. štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava,
8. štetu koju je napravio neovlašteni vozač,
9. bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji.
U svim navedenim slučajevim, za iznos nastale štete teretit će se Najmoprimac do visine iznosa vrijednosti vozila kao i za iznos izgubljene dobiti nastale predmetnim slučajem.
U slučaju bilo kakve štete, prometne nesreće ili krađe vozila, Najmoprimac je bez odgađanja o tome dužan obavijestiti Najmodavca te događaj prijaviti nadležnoj policijskoj upravi.


Član 10. - Osiguranje putnika

Za dodatnu dnevnu nadoplatu, prema važećem cjenovniku osiguranja, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode u kojoj je sudjelovalo vozilo u najmu.


Član 11. - Oštećenja

Najmoprimac je odgovoran za svaki gubitak ili štetu na vozilu nastalu njegovom namjerom ili nehajem ili kao posljedica nepoštivanja Ugovora ili Opštih uvjeta, te je dužan podmiriti svu na ovaj način nastalu štetu kao i izgubljenu dobit do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom za pojedine vrste osiguranja određenom po važećem cjenovniku Usluga osiguranja Najmodavca.


Član 12. - Gubitak imovine

Najmodavac nije odgovoran za štetu ili gubitak imovine Najmoprimca ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Najmodavca. Potpisivanjem ovog ugovora, Najmoprimac se izričito odriče svakog zahtjeva za naknadu štete od Najmodavca u slučaju naprijed navedene štete ili gubitka.


Član 13. - Podnajam

Najmoprimcu nije dopušteno davanje unajmljenog vozila u podnajam, osim ukoliko nema isključivo pismeno ovlaštenje Najmodavca.


Član 14. - Plaćanje računa

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s važećim cjenovnikom, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu. Plaćanje se vrši isključivo kreditnom karticom ukoliko je Najmoprimac fizička osoba izuzev u slučaju kad Najmodavac odobri drugačije. Prilikom potpisivanja Ugovora o najmu, te preuzimanja vozila, obavezno se vrši predautorizacija kreditne kartice Najmoprimca. Po isteku perioda najma ukoliko isti nije plaćen unaprijed, Najmodavac naplaćuje najam vozila kao i sve nastale troškove temeljem slip obrasca kreditne kartice (kompletiranje).
Najmoprimac je, osim troška najma, obvezan podmiriti i sve ostale troškove koji u skladu sa Opštim uslovima padaju na njegov teret, a sve u skladu sa važećim cjenovnikom Najmodavca.
Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac potvrđuje da je saglasan da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni u roku od 24 sata nakon što je vozilo vraćeno, a o kojima Najmoprimac nije obavijestio Najmodavca u skladu sa procedurom vraćanja vozila. Također, Najmodavac je ovlašten na isti način naplatiti trošak svih prometnih prekršaja i parking i drugih kazni, nastalih za vrijeme trajanja najma, uvećanih za eventualne manipulativne troškove.


Član 15. - Pregled i oduzimanje vozila

Najmodavac ima pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da Najmoprimac krši bilo koju odredbu Ugovora ili Općih uvjeta, Najmodavac je ovlašten oduzeti vozilo te bez odgađanja raskinuti Ugovor o najmu vozila.


Član 16. - Osobni podaci

Kopije osobnih dokumenata Najmoprimca obavezno čine prilog Ugovora o najmu.
Najmoprimac osobne podatke daje dobrovoljno, te će se isti koristiti samo za potrebe Najmodavca. Najmoprimac daje odobrenje za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu marketinških akcija Najmodavca. Najmodavac može tražiti od Najmoprimaca da ostavi neki od svojih originalnih dokumenata kod Najmodavca za vrijeme trajanja najma, uz prethodnu Najmoprimčevu saglasnost.


Član 17. - Izmjene i dopune

Izmjene i dopune Ugovora i Općih uvjeta valjane su samo u pisanom obliku.
Ukoliko bilo koja od odredaba ovih Općih uvjeta ne bi bila valjana, ona ne povlači za sobom nevaljanost ili ništavost Ugovora ili cjelokupnih Općih uvjeta.


Član 18. - Jamstva

Najmoprimac svojim potpisom bezuslovno prihvaća Opće uvjete Najmodavca, te jamči ispunjavanje uvjeta minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom, kao i tačnost svih navedenih podataka i prihvaća nadležnost Suda u Sarajevu za slučaj sudskog spora.
Najmoprimac potpisom Ugovora i Općih uvjeta, potvrđuje da je saglasan da su obveznici plaćanja svih troškova nastalih po Ugovoru o najmu:
1. Najmoprimac
2. Vozač - u slučaju da Najmoprimac odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po Ugovoru o najmu vozila
3. Dodatni vozač- u slučaju da Najmoprimac ili vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila